Ședință ordinară – 20 Septembrie 2022

Anunțul public cu hotărârile normative adoptate în cadrul ședinței ordinare a CLM Buzău, din data de 20.09.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței ordinare 20.09.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 20.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 172/01.09.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng

2. Proiect de hotărâre nr. 173/01.09.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M și M.L.

3. Proiect de hotărâre nr. 174/02.09.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 2

4. Proiect de hotărâre nr. 175/02.09.2022 privind aprobarea modificării 9 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr. 176/02.09.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 177/05.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul Municipiului Buzău”

7. Proiect de hotărâre nr. 184/07.09.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 2

8. Proiect de hotărâre nr. 185/09.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng – Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92 – conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, Județul Buzău)

9. Proiect de hotărâre nr. 186/12.09.2022 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău, pentru anul școlar 2022-2023

10. Proiect de hotărâre nr. 187/13.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT (proiect tehnic) ai obiectivului de investiții publice ”Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, Strada Plantelor nr. 8B- Municipiul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 188/13.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi pe străzi din municipiul Buzău și parcări în cartierele Broșteni și Dorobanți 1, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

12. Proiect de hotărâre nr. 189/13.09.2022 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

13. Proiect de hotărâre nr. 190/13.09.2022 pentru aprobarea trecerii unui teren, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 191/13.09.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din „Fondul de mediu”, cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 192 din 14.09.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 21.09.2022

16. Proiect de hotărâre nr. 193/14.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 – 2023

17. Proiect de hotărâre nr. 194/14.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. și DN 2B, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

18. Proiect de hotărâre nr. 195/14.09.2022 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

19. Proiect de hotărâre nr. 196/14.09.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 214 din 16.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

20. Proiect de hotărâre nr. 197/14.09.2022 pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Buzău și Fundația Umanitară Agrinvest, pentru realizare complex de sănătate -spital municipal, pe teritoriul Municipiului Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 198/14.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2022

Suplimentar 1

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind  aprobarea  documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 199 DIN 15.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

Anexe

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 DIN 15.09.2022 pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției Exterioare de la Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201/16.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA C3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe /comune Subinvestiția I1.b. – Construirea de insule ecologice digitalizate

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 DIN 19.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.59/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 DIN 19.09.2022 privind modificarea Acordului de parteneriat Nr. 91.800/MDRAP/08.09.2018/ Nr. 21.343 /BUZĂU/ 27.07.2018 şi a Protocolului de Asociere Nr. 91.808/MDRAP/08.09.2018/Nr. 21.357 /BUZĂU/27.07.2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2018 aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” COD SMIS 127739 Proiect finantat prin AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ in parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Loading