Şedinţa ordinară – 23.11.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 23 noiembrie 2020, ora 13:00.

Proces verbal 23.11.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 23 noiembrie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdoamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 294 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului General maior aviator, Vasile Toader

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 292 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Doctor în Muzică Daniel Nicolae Jinga

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 293 din data de 17.11.2020 privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUdomnului Comandor aviator (rez.)Doctor în ştiinţe militare, Marius Adrian Nicoară

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 295 din data de 17.11.2020 privind conferirea, postmortem, a titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂUcercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 270 din data de 09.11.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local Mădălina Munteanu și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 283 din data de 12.11.2020 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzăupe anul 2020

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 267 din data de 06.11.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 281 din data de 12.11.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 282 din data de 12.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fundamentare şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul Sistem integrat de parcări modulare în municipiul Buzău”

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 269 din data de 09.11.2020 privind constituirea Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290 din data de 16.11.2020 privind acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 258 din data de 06.10.2020 privind modificarea 5 a Anexei nr. 4 a locurilor de aşteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriereprecum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259 din data de 13.10.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din municipiul Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 286 din data de 13.11.2020 privind predarea de către S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău a unor bunuri/clădiri către U.A. T. Municipiul Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 285 din data de 13.11.2020 privind aprobarea deschiderii și înregistrării Punctelor de Lucru ale societății de termoficare RAM TERMO VERDE S.R.L date în administrarea societății potrivit HCL Buzău nr. 206/02.09.2020 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului public de alimentare cu energie termică precum și a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 284 din data de 12.11.2020 pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 226/16.09.2020 și nr. 227/16.09.2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 din data de 23.07.2020 privind atribuirea denumirii ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”, parcului situat pe Bulevardul Unirii, între Catedrala ,,Sfântul Savaşi blocul 141 din municipiul Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287 din data de 16.11.2020 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău a unor suprafețe de fond forestier aferente Pădurii Crâng în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea unei păduri parc

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288 din data de 16.11.2020 pentru rezilierea Contractului de cooperare nr. 9.884/2008 încheiat între Municipiul Buzău şi S.C. ELCAR GIDS.R.L.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 268 din data de 09.11.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69459 situat în municipiul Buzău, cartier Broşteni

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 278 din data de 12.11.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71601, situat în municipiul Buzău, tarlaua 20, parcelele 109 şi 110, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289 din data de 16.11.2020 pentru aprobarea schimbului a trei loturi de teren aflate la dispoziția Comisiei Municipale Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu un teren proprietate privată a Municipiului Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 279 din data de 12.11.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 277 din data de 11.11.2020 privind propunerea de declarare a imobilului situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 43, ca bun de uz și de interes public local – 6

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280 din data de 12.11.2020 privind punerea la dispoziția Companiei de Apă S.A. Buzău a trei loturi de terenproprietate publică a municipiului, situate în extravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 10, Parcela 43, respectiv Tarlaua 11, Parcela 47, în vederea executării unor foraje pentru lucrarea ,Studiu de soluție, proiectare şi asistenţă tehnică pentru alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca UAT Săhăteni și Amaru și Dulbanu UAT Amaru, județul Buzău” 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Loading