Ședinţă ordinară – 23 Martie 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 23.03.2023 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 23.03.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 21/14.02.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 28/16.02.2023 privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 32/28.02.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

4. Proiect de hotărâre nr. 33/02.03.2023 pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 34/07.03.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie şi a directorului executiv de la Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 35/07.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 476, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii P.S. și P.G. – L.;

7. Proiect de hotărâre nr. 36/09.03.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023;

8. Proiect de hotârâre nr. 37/09.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 38/10.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale Urbis-Serv S.R.L. Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 39/13.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 9;

ANEXE

11. Proiect de hotărâre nr. 40/14.03.2023 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre nr. 42/14.03.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 1;

13. Proiect de hotărâre nr. 43/14.03.2023 privind modificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

14. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

15. Proiect de hotărâre nr. 45/14.03.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022;

16. Proiect de hotărâre nr. 46/16.03.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum;

ANEXA

17. Proiect de hotărâre nr. 47/16.03.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU” – faza proiect tehnic de execuție, proiect finanțat prin programul național de investiții “ANGHEL SALIGNY”;

18. Proiect de hotărâre nr. 49/17.03.2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 50/17.03.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng – 2;

20. Proiect de hotărâre nr. 51/17.03.2023 privind aprobarea actualizării devizului și a restului de executat pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZĂU” proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 – CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ;

21. Proiect de hotărâre nr. 52/17.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2023.

22. Diverse – Raportul Primarului Municipiului Buzău privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2022.

Suplimentar

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/16.03.2023 privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53/22.03.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.

Loading