Ședință ordinară – 26 Ianuarie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 26.01.2024 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.01.2024

1. Proiect de hotărâre nr. 16/17.01.2024 privind conferirea post-mortem a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” scriitorului Ion BĂIEȘU;

2. Proiect de hotărâre nr. 269/08.12.2023 privind modificarea tarifului de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 270/11.12.2023 pentru modificarea exprimării tarifului pentru serviciul public de salubrizare privind activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, reducerea tarifului de sortare și tariful facturare;

4. Proiect de hotărâre nr. 268/07.12.2023 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău, pentru activitățile de: Colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice;

5. Proiect de hotărâre nr. 271/11.12.2023 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 272/12.12.2023 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului);

Anexa

7. Proiect de hotărâre nr. 283/19.12.2023 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2024 – 2025;

8. Proiect de hotărâre nr. 01/03.01.2024 privind modificarea Anexei nr. 4 – ”Lista bunurilor de retur cu Procesul verbal de predare-preluare” la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, înregistrat la nr. 17652 din 06.02.2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 02/04.01.2024 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2024, în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 03/05.01.2024 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;

Anunț public

11. Proiect de hotărâre nr. 04/05.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare;

Anunț public

12. Proiect de hotărâre nr. 05/10.01.2024 privind aprobarea modului de calcul al cuantumului contribuției lunare pentru persoanele vârstnice care primesc servicii de îngrijire la domiciliu furnizate de Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 06/10.01.2024 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2024 în limita a 1/4 din totalul cheltuielilor aprobate în anul 2023 de către Societatea RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2024;

14. Proiect de hotărâre nr. 07/11.01.2024 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 08/15.01.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.02.2024, ora 12.00, şi respectiv 06.02.2024, ora 12.00;

16. Proiect de hotărâre nr. 17/17.01.2024 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 226/30.10.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023 – 2024;

17. Proiect de hotărâre nr. 18/17.01.2024 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2024;

18. Proiect de hotărâre nr. 19/18.01.2024 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Fundația pentru Copii „Sfântul Sava” Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 20/18.01.2024 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 181/20.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng-Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92-conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, județul Buzău);

20. Proiect de hotărâre nr. 21/18.01.2024 privind darea în folosință gratuită Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, pentru Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură „Pietroasa – Istrița” a unui spațiu în imobilul proprietate publică, situat în municipiul Buzău, Piața Teatrului nr. 1;

21. Proiect de hotărâre nr. 22/19.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 23/19.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău;

23. Proiect de hotărâre nr. 24/19.01.2024 privind actualizarea cuantumului brut al salariilor de bază de încadrare a personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău;

Suplimentar

Proiect de hotărâre nr. 25/23.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice- Proiectul Tehnic și Detalii de execuție – a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Loading