Ședință ordinară – 27.01.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii ianuarie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. Proiect de hotărâre nr. 14 din data de 18.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenți

2.Proiect de hotărâre nr. 1 din data de 05.01.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3.Proiect de hotărâre nr. 18 din data de 19.01.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile Mobilitate Urbană, Regenerare Urbană

4.Proiect de hotărâre nr. 275 din data de 11.11.2020 pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2021-2022

5.Proiect de hotărâre nr. 16 din data de 18.01.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2020-2021

6.Proiect de hotărâre Nr. 22 / 19.01.2021 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Buzău

7.Proiect de hotărâre Nr. 21 / 19.01.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune și concesionarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în Municipiul Buzău

8.Proiect de hotărâre Nr. 20 / 19.01.2021 privind aprobarea Contractului – Cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipiul Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SA

9.Proiect de hotărâre Nr. 321 / 15.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Acordului Administratorului Drumului necesar executării lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiului Buzău, la infrastructura tehnico-edilitară existentă in zonă

10.Proiect de hotărâre Nr.7 / 14.01.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare mezanin Bloc 8 F, G, H – Bdul Unirii, prin schimbarea funcțiunii din birouri in apartamente”

 

11.Proiect de hotărâre Nr. 8 / 14.01.2021 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, Municipiul Buzău „

12.Proiect de hotărâre Nr. 13 / 18.01.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ” RER SUD” S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00

13.Proiect de hotărâre Nr.6 / 12.01.2021 privind vacantarea posturilor actualilor membrii ai consiliului de administrație, aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație,aprobarea planului de selecție pentru administratorii SC URBIS SERV SRL Buzău

14.Proiect de hotărâre Nr. 25 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

15.Proiect de hotărâre Nr. 23 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii in Consiliul de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

16.Proiect de hotărâre Nr. 24 / 20.01.2021 privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

17.Proiect de hotărâre Nr. 324 / 31.12.2020 privind modul de acordare a gratuitățiilor precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

18.Proiect de hotărâre Nr. 299 / 03.12.2020 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al Municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49 / 06.03.2019

19.Proiect de hotărâre Nr. 2 / 07.01.2021 privind luarea unor decizii legate de Regia Autonomă Municipală ” RAM ” Buzău

20.Proiect de hotărâre Nr. 5 / 12.01.2021 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2021 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate in anul 2020, de către RAM TERMO VERDE S.R.L până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății,pe anul 2021

21.Proiect de hotărâre Nr. 26 / 20.01.2021 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobat prin Anexa nr. 3 HCLM Buzău nr.157 / 20.07.2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău cu scopul desfășurării, în Municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

22.Proiect de hotărâre Nr. 11 / 18.01.2021 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2021

23.Proiect de hotărâre Nr. 10 / 18.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza in anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social si de către parinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de actiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

24.Proiect de hotărâre Nr. 12 / 18.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza in anul 2021 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

25.Proiect de hotărâre Nr. 9 / 15.01.2021 pentru aprobarea închirierii suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului, situată in Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter

26.Proiect de hotărâre Nr. 3 / 08.01.2021 pentru încetarea Contractului de concesiune nr. 6.479/2004 încheiat între Municipiul Buzău și domnul Petcu Alexandru

27.Proiect de hotărâre Nr.15 / 18.01.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a două terenuri arabile situate in Municipiul Buzău,tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan si Nazâru Anișoara

28.Proiect de hotărâre Nr. 19 / 19.01.2021 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 7

Procesul-Verbal al ședinței ordinare a lunii Ianuarie a Consiliului local al Municipiului Buzău din data de 27 ianuarie 2021

Loading