Ședință ordinară – 28 Martie 2024

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.03.2024

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.03.2024 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 64/28.02.2024 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor bunuri – mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 65/01.03.2024 privind actualizarea valorii redevenței pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, înregistrat la nr. 17652/06.02.2023;

3. Proiect de hotărâre nr. 66/04.03.2024 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Academiei de Studii Economice din București asupra unor spații pentru învățământ în imobilul proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Academiei nr. 1;

4. Proiect de hotărâre nr. 67/04.03.2024 pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 68/06.03.2024 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 73/11.03.2024 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97 din 31.05.2023 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 75/11.03.2024 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre nr. 76/12.03.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale Urbis – Serv S.R.L. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 77/12.03.2024 privind repartizarea a două locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

10. Proiect de hotărâre nr. 78/12.03.2024 privind un schimb de locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 79/14.03.2024 privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

12. Proiect de hotărâre nr. 81/14.03.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

13. Proiect de hotărâre nr. 83/18.03.2024 privind modificarea și completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1 – Regulamentul de organizare și funcționare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcții, precum și anexei 4 – Normele financiare proprii;

14. Proiect de hotărâre nr. 84/18.03.2024 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2024;

15. Proiect de hotărâre nr. 85/18.03.2024 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 86/19.03.2024 privind completarea art. 3 și modificarea anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 323 din 20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială Compania de Apă S.A. Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 87/19.03.2024 privind actualizarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Buzău (PAED), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 220 din 14.11.2016 privind aprobarea “Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015 – 2020” al municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice (PIEE) al municipiului Buzău;

Anexa 1

Anexa 2

18. Proiect de hotărâre nr. 88/20.03.2024 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență, consultanță și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru implementarea Programului de dezvoltare zonală ”Realizarea de investiții specifice îmbunătățirii calității mediului și desfășurării de activități economico-sociale în municipiul Buzău, județul Buzău, prin efectuarea lucrărilor de curățare, decolmatare și reparații asupra Canalului Iazul Morilor, în cooperare cu comuna Vernești, județul Buzău”;

19. Proiect de hotărâre nr. 89/20.03.2024 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu nr. cadastral 60020, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541;

20. Proiect de hotărâre nr. 90/20.03.2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2024;

21. Proiect de hotărâre nr. 91/21.03.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora 12.00;

22. Proiect de hotărâre nr. 92/21.03.2024 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 65 din 29.02.2024 privind concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Buzău, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău – Mărăcineni”;

23. Proiect de hotărâre nr. 93/21.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie cât şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea foraj pentru irigaţii – zona adiacentă Parcului Tineretului”;

Anexa 1

24. Proiect de hotărâre nr. 94/22.03.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2024;

25. Diverse.

Loading