Ședință ordinară – 29 IUNIE 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IUNIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.06.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.06.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu

2. Proiect de hotărâre nr. 78/06.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 101/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 102/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii

5. Proiect de hotărâre nr. 103/13.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 117/22.06.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia

7. Proiect de hotărâre nr. 118/22.06.2022 privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre nr. 119/22.06.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 120/22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”

10. Proiect de hotărâre nr. 121/22.06.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 122/22.06.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu

Anexă

12. Proiect de hotărâre nr. 123/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)”

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

14. Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca

15. Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) -tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022

Loading