Ședinţă ordinară – 30 IUNIE 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.06.2023 (Youtube)

Proces-verbal al ședinței ordinare din 30.06.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 125/14.06.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ionel TUDORACHE;

2. Proiect de hotărâre nr. 93/08.05.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;

3. Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2023 privind completarea și actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 101/26.06.2015;

4. Proiect de hotărâre nr. 111/22.05.2023 privind schimbarea denumirii Colegiului Economic Buzău în Colegiul Economic „Regele Mihai I”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

5. Proiect de hotărâre nr. 112/23.05.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 120/30.05.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”;

Documentație

7. Proiect de hotărâre nr. 121/07.06.2023 privind actualizarea unor anexe aprobate prin Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Buzău nr. 134/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din Municipiul Buzău și nr. 213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 123/14.06.2023 privind luarea de către U.A.T. Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

9. Proiect de hotărâre nr. 124/14.06.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 64/25.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău în anul 2023;

10. Proiect de hotărâre nr. 126/15.06.2023 privind aderarea comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

11. Proiect de hotărâre nr. 127/15.06.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 307/28.12.2022 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 128/16.06.2023 privind darea în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 a imobilului cu numărul cadastral 68755-C5, proprietate publică a Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Aleea Parcului, nr. 8;

13. Proiect de hotărâre nr. 129/16.06.2023 privind darea în administrarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a imobilului Punct Termic nr.29, proprietate publică a Municipiului Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 130/19.06.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului – Lot 1, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnul V.L. – I.;

15. Proiect de hotărâre nr. 131/19.06.2023 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;

16. Proiect de hotărâre nr. 132/20.06.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A., din data de 19.07.2023, ora 12:00, respectiv 20.07.2023, ora 12:00;

Documentație

17. Proiect de hotărâre nr. 133/20.06.2023 privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

18. Proiect de hotărâre nr. 134/20.06.2023 privind aprobarea modificării 10 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

19. Proiect de hotărâre nr. 135/21.06.2023 privind modificarea 6 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 136/22.06.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2023;

21. Diverse – spre informare, Raportul privind deplasarea la CERN – Elveția, în perioada 15-22 aprilie 2023, în cadrul programului de formare ”PROFESORI ROMÂNI LA CERN”.

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 137/26.06.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023 – sesiunea 2

Suplimentar 2

1.- Proiect de hotărâre nr.138/29.06.2023 pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”.

Deviz

 

Loading