Ședință ordinară – 31 August 2023

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 31.08.2023 (Youtube)

Proces verbal al ședinței ordinare 31.08.2023

1. Proiect de hotărâre nr. 122/13.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 152/13.07.2023 privind completarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 153/18.07.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;

4. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2023 privind suspendarea fluxului de colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;

5. Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON LINE PIESE AUTO”;

Documentație proiect

6. Proiect de hotărâre nr. 156/31.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;

7. Proiect de hotărâre nr. 159/09.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)”;

Documentație proiect

8. Proiect de hotărâre nr. 160/09.08.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 31;

9. Proiect de hotărâre nr. 161/09.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău”;

ANEXĂ

10. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;

Documentație proiect

11. Proiect de hotărâre nr. 163/11.08.2023 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;

ANEXĂ

12. Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng;

13. Proiect de hotărâre nr. 165/17.08.2023 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;

14. Proiect de hotărâre nr. 166/17.08.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 167/21.08.2023 privind prelungirea mandatului unui administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 168/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora 13.00;

17. Proiect de hotărâre nr. 169/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;

Materiale proiect

18. Proiect de hotărâre nr. 170/23.08.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;

19. Proiect de hotărâre nr. 171/23.08.2023 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;

20. Proiect de hotărâre nr. 172/23.08.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău, T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;

21. Proiect de hotărâre nr. 173/23.08.2023 privind rectificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

22. Proiect de hotărâre nr. 174/24.08.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 3;

23. Proiect de hotărâre nr. 175/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

24. Proiect de hotărâre nr. 176/24.08.2023 privind aprobarea modificării 11 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

25. Proiect de hotărâre nr. 177/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

26. Proiect de hotărâre nr. 178/25.08.2023 pentru aprobarea trecerii unui imobil – construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

27. Diverse: Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 7068/10.07.2023 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați de Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.

Suplimentar

1.- Proiect de hotărâre nr.179/29.08.2023 privind aprobarea completării și actualizării portofoliului de proiecte aferente “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2017-2027”.

2.- Proiect de hotărâre nr.180/29.08.2023 pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău.

Loading