Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

Construcții și Terenuri

 • lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiinţare a construcţiilor;
 • lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie;
 • lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, inclusiv branşamente, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
 • foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaz şi petrol, precum şi alte exploatări;
 • construcţii provizorii de şantier;
 • organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
 • lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj firme şi reclame;
 • alte categorii.
 • construcţii de locuinţe;
 • construcţii pentru instituţii publice şi servicii:
  • construcţii pentru sănătate;
  • construcţii pentru învăţământ;
  • construcţii pentru turism;
  • construcţii pentru administraţie şi finanţe;
  • construcţii pentru servicii;
  • construcţii pentru recreere;
  • construcţii pentru asistenţă socială;
  • construcţii pentru cultură;
  • construcţii pentru cult;
  • construcţii pentru comerţ;
  • construcţii pentru sport.
 • construcţii agricole şi zootehnice;
 • construcţii industriale;
 • construcţii pentru depozitare;
 • construcţii pentru transporturi;
 • construcţii pentru telecomunicaţii;
 • construcţii energetice;
 • construcţii hidrotehnice;
 • construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;
 • construcţii tehnico-edilitare;
 • construcţii pentru pompieri;
 • construcţii cu caracter special;
 • construcţii cu funcţiuni comasate;
 • racorduri şi branşamente:
  • alimentare cu apă;
  • alimentare cu energie electrică;
  • gaze;
  • reţea canalizare;
  • căldură;
  • telefon.
 • amenajări exterioare:
  • amenajarea şi consolidarea terenului;
  • spaţii libere şi mobilier exterior;
  • împrejmuiri.
  • străzi, alei, platforme, parcaje, garaje;
  • spaţii verzi.
 • construcţii provizorii
 • Solicitant
  Depune la registratură:

  • cerere tip completată;
  • dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  • certificatul de urbanism;
  • proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică;
  • avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;
  • fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de emitere a emitentului;
  • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren şi/sau construcţii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţei judecătoreşti, documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului în cazul autorizării lucrărilor de desfiinţare.
 • Se analizează cererea
 • Se restituie în 5 zile, dacă:
  • nu este adresată corect;
  • nu este completată corect;
  • certificatul de urbanism nu este valabil, iar scopul eliberării sale nu coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
  • nu este conformă dovada titlului solicitantului asupra imobilului;
  • nu are declaraţia pe propria răspundere;
  • nu a plătit taxa pentru eliberarea A.C.;
  • proiectul nu este întocmit corespunzător şi nu respectă condiţiile prevăzute în avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi cadrul conţinut al legislaţiei în vigoare;
  • nu există dovada titlului solicitantului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  • nu există declaraţia privind inexistenţa pe rolul instanţei de judecată a unui litigiu privind imobilul;
  • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare nu este complet şi conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  • nu există fişele tehnice completate şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului;
  • nu există avizele şi acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;
  • nu există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;
  • nu se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi a taxei de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare.
 • Se reţine pentru eliberarea autorizaţiei de construire – Eliberarea autorizaţiei de construire în 30 de zile

Imediat după obținerea autorizației

 • Anunţă emitentul autorizaţiilor de construire/desfiinţare, cu cel puţin 10 zile înainte, data începerii executării lucrărilor de construire/desfiinţare;
 • Anunţă Inspectoratul Teritorial în Construcţii, cu cel puţin 10 zile înainte, data începerii executării lucrărilor de construire/desfiinţare;
 • Obligativitatea solicitantului de a transmite trimestrial emitentului autorizaţiei de construire/desfiinţare, stadiul executării lucrărilor autorizate;
 • După terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare ( inclusiv durata de execuţie a lucrărilor ), toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora.
 • Să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

Documente necesare cumpărării de terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău

 • Actul de proprietate al spaţiului comercial situat pe terenul ce urmează să fie cumpărat;
 • Documentaţie tehnică pentru identificarea terenului;
 • Dovada achitării redevenţei pentru concesionarea terenului;
 • Angajament pentru plata cheltuielilor legate de evaluarea terenurilor (depunere garanţie bancară);
 • Acte privind identitatea solicitantului.

pagina editata la data de nov. 19, 2016 @ 23:35

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading