Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau instituitiei publice :

 

-          Constituţia României, republicată;

-          Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

-          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-          Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 21/1991 – legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 - Legea contabilităţii, republicată;

-          Legea nr. 85/1992 - Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului;

-          Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

-          Legea nr. 112/1995 - Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 137/1995  privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă;

-          Legea nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;

-          Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

-          Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.

-          Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

-          Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

-          Legea nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, actualizată, modificată şi completată;

-          Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-          Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

-          Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

-          Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

-          Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

-          Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-          H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;

-          H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

-          H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

-          H.G. nr. 20/1996  privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată;

-          Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

-          H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

-          H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri de alimentaţie publică a unităţilor neincluse în structurile de primire turistice;

-          H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-          H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

-          H.G. nr. 2295/2004 pentru aplicarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

-          H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitără a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

-          H.G. nr. 1425/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

-          H.G. nr. 250/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioareprivind;

-          H.G. nr. 310/2007 privind recalcularea chiriei lunare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;

-          H.G. nr. 889/2008 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.;

-          O.G. nr. 20/1994 - privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

-          O.G. nr. 119/1999 - privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.G.nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările şi completările ulterioare

-          O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G. nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industrial reciclabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G. nr. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;

-          O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

-          O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

-          Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

-          Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Instrucţiuni de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei;

-          Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport local;

-          Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată;

-          Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;

-          Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

-          Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport local;

-          Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal;

-          Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Buzau şi dispoziţii ale Primarului municipiului Buzău.