Lista cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu :

 

ANEXA

la Hotărârea nr. 199/27 octombrie 2005 la Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

-          Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-          Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul municipiu­lui Buzău;

-          Componenţa nominală a Consiliului Local al Municipiului Buzău, inclusiv apartenenţa politică a acestora;

-          Informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;

-          Raportul anual privind starea economico-socială a municipiului şi activitate a desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale (conform anexei nr.6 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002)

-          Rapoarte anuale întocmite de consilierii municipali şi de viceprimari;

-          Lista împutemiciţilor primarului care pot constata şi aplica sancţiuni pe domenii de activitate;

-          Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism,planurile urbanistice zonale;

-          Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate, autorizaţiilor de funcţionare, adeverinţe de număr poştal şi de denumiri stradale, autorizaţii persoane fizice şi asociaţii familiale;

-          Informaţii privind lucrările tehnico-edilitare executate pe teritoriul municipiului Buzău;

-          Lista de achiziţii publice, servicii şi lucrări;

-          Lista cuprinzând patrimoniul primăriei;

-          Lista cuprinzând vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

-          - Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliul Local, modul de calcul al acestora, .cotribuabililii care beneficiază de facilităţi fiscale precum şi informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii din Codul Fiscal privind impozitele şi taxele locale;

-          Informaţii despre programele cu finanţare externă;

-          Lista certificatelor de producător agricol eliberate;

-          Informaţii cu privire la posturile vacante şi ocuparea lor prin concurs;

-          Propuneri de la cetăţeni.

 

SERVICII PUBLICE

 

-          Informaţii privind organigrama, statul de funcţii şi activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, Cantinei de Ajutor Social, Casei de Cultură a Municipiului, Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman", Centrul pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie specială, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Direcţiei de Poliţie Comunitară.

-          Situaţia statistică privind:

-          Numărul familiilor şi a persoanelor singure beneficiare de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

-          Numărul cererilor inregistrate pentru acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

-          Numărul beneficiarilor de alocaţie complementară şi de

-          Susţinere pentru familiile monoparentale conform O.U.G.105/2003;

-          Situaţia statistică a persoanelor care au situaţii economice deosebite şi care beneficiază de servicii sociale gratuite sau contra cost, care constau în distribuirea de hrană;

-          Numărul persoanelor angajate în funcţia de asistent personal, fondurile de natură salarială plătite beneficiarilor;

-          Numărul personelor beneficiare de indemnizaţie de [nsoţitor şi fondurile lunare achitate;

-          Agenda anuală şi numărul de participanţi la manifestări culturale.