Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. Cerere tip completată;
  2. Dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  3. Certificatul de urbanism;
  4. Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică;
  5. Avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;
  6. Fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de emitere a emitentului;
  7. Documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism;
  8. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren şi/sau construcţii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţei judecătoreşti, documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  9. Certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului în cazul autorizării lucrărilor de desfiinţare.

Loading