Ședință ordinară- 29.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.03.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.03.2022

1.  Proiect de hotărâre nr. 13/03.02.2022 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

Anexa 2

2. Proiect de hotărâre nr. 38/09.03.2022 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 39/09.03.2022 pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 40/09.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022

5. Proiect de hotărâre nr. 41/09.03.2022 pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

6. Proiect de hotărâre nr. 42/10.03.2022 pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 43/10.03.2022 privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 45/15.03.2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 47/15.03.2022 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar

11. Proiect de hotărâre nr. 48/16.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

12.  Proiect de hotărâre nr. 49/16.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 52/16.03.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

16. Proiect de hotărâre nr. 53/17.03.2022 privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

Anexă

17. Proiect de hotărâre nr. 54/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 55/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

20. Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău

22. Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

24. Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU”

25. Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

26. Proiect de hotărâre nr. 63/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

27. Proiect de hotărâre nr. 64/21.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE

28. Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00

29. Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

30. Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia într-un centru educațional în aer liber

Anexă

31. Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng)

32. Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2022 pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006

33. Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00

34. Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.

35. Proiect de hotărâre nr. 72/23.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

36. Proiect de hotărâre nr. 73/23.03.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”

37. Proiect de hotărâre nr. 74/23.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022

 

Loading