Ședință ordinară – 30.01.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 11:00.

Proces verbal şedinţă ordinară a Consiliului Local din 30.01.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 ianuarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 din data de 22.01.2020 privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 din data de 15.01.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ,,lmplementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.
Plansa 1
Plansa 2
Plansa 3
Plansa 4
Plansa 5
Plansa 6
Plansa 7
Plansa 8 
Plansa 9
Proiect luminotehnic 1
Proiect luminotehnic 2
Studiu de fezabilitate „Școala nr. 11”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014 – 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 din data de 22.01.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local „Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din data de 16.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 din data de 20.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 400 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din data de 09.01.2020 privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 413 din data de 06.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 din data de 09.01.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
Anexa nr. 1
Anexa nr. 6

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 din data de 13.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2) din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 din data de 14.01.2020 pentru aprobarea vânzării către soții Mărăcineanu Neculae și Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producție, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii, nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 din data de 22.01.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 din data de 16.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 din data de 10.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 10.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.) 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din data de 21.01.2020 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DE BIROURI, CABINĂ POARTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE

22. Raport DAS

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 din data de 23.01.2020 pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău -Mărăcineni” 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 din data de 27.01.2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcții, precum și anexei 4 – Normele Financiare proprii 
Partea a doua
Partea a treia

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont 

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont 

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 9i nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

Partea a doua

Suplimentar

 

Loading