Şedinţa ordinară – 20.07.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 20 iulie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa ordinară a Consiliului Local din 20.07.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 20 iulie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 185 din data de 09.07.2020 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 180 din data de 07.07.2020 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 195 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 189 din data de 09.07.2020 privind participarea Municipiului Buzău la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Proiect privind sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a iluminatului public în municipiul Buzău”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 187 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administrație al Societăţii Comerciale „Trans Bus, S.A. Buzău

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 186 din data de 09.07.2020 privind completarea consiliului de administratie al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi OboareS.A. Buzău

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 197 din data de 14.07.2020 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău

Partea a doua

Partea a treia

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 132 din data de 27.05.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăți cu răspundere limitatăavând ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Partea a doua

Partea a treia

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 133 din data de 27.05.2020 privind aprobarea: Studiului de oportunitateModalității de atribuire a serviciului publicContractului de delegare a gestiunii serviciului public, Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Buzău şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

Partea a şasea

Partea a şaptea

Partea a opta

Partea a noua

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 191 din data de 13.07.2020 pentru desemnarea administratorului special al Regiei Autonome MunicipaleRAMBuzău în cadrul procedurii de insolvență

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 07.07.2020 privind constatarea încetării contractului de management al doamnei Elena Isbăşoiu și aprobarea demarării organizării concursului de proiecte de management în vederea selecției managerului Centrului Cultural Alexandru MarghilomanBuzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 176 din data de 03.07.2020 pentru aprobarea completării 2 a Anexei la Hotărârea nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice şi instituţiilor publice de subordonare locală

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188 din data de 09.07.2020 privind aprobarea cooperării Municipiului Buzău cu Asociația Meşterilor Populari și Artiștilor din Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 174 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii a unei locuinte din fondul vechi casă naţionalizatăsituată în str. Filantropiei, nr. 26, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 175 din data de 03.07.2020 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Broşteni, str. Cicoarei, nr. 7, bloc 17, ap. 37, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 3.033/2017 încheiat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială R.E.RSUDS.A. (fostă Societatea Comercială R.E.R. Ecologic ServiceS.A.)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 173 din data de 26.06.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 127 din data de 13.05.2020 pentru aprobarea Strategiei pentru tranziţia la economia circulară în municipiul Buzău 20202030

Anexă – Partea întâi

Anexă – Partea a doua

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 184 din data de 08.07.2020 privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 177 din data de 03.07.2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 190 din data de 13.07.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 192 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local1

Notă justificativă

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 193 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz şi de interes public local – 2

Notă justificativă

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194 din data de 14.07.2020 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local 3

Notă justificativă

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 196 din data de 14.07.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 62116 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 183 din data de 07.07.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire CIMITIMUNICIPAL ŞI ÎMPREJMUIRE LA LIMITA DE VECINĂTATE IMOBIL 3177, str. General Grigore Baştan, Cazarma 3177Lot 2, nr. cad. 61697, municipiul Buzău

 

Notă BVC Urbis

 

Suplimentar

Suplimentar nr. 1

Suplimentar nr. 2 – Partea întâi

Partea a doua

Loading